ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนเกาะสิเหร่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..