ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนเกาะสิเหร่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียน 2 ชั้น จานวน 4 หลัง
อาคารเรียน 3 ชั้น จานวน 1 หลัง ปัจจุบันได๎จัดเป็นห๎องเรียน จานวน 28 ห๎อง ดังนี้
ชั้น อนุบาล 1 - อนุบาล 2 = 2 : 2
ชั้น ป.1 - ป.6 = 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3
ชั้น ม.1 - ม.3 = 2 : 2 : 2
และยังมีการใช๎ห๎องปฏิบัติการ ได๎แกํ ห๎องโสตทัศนศึกษา ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห๎องนาฏศิลป์ ห๎องศิลปะ สาหรับอาคาร 3 ชั้น ได๎ใช๎ใต๎ถุนโลํงชั้นที่ 1 เป็นสถานที่จาหนำยอาหารของบุคคลภายนอก
อาคารห๎องดนตรี จานวน 1 หลัง
อาคารโรงอาหารเกำปรับปรุงเป็นห๎องสมุด จานวน 1 หลัง
อาคารโรงครัว จานวน 1 หลัง
ศาลาใบพลู 1 หลัง
ห๎องน้า-ห๎องส๎วม 5 หลัง จานวน 22 ที่
สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
รั้วล๎อมรอบโรงเรียน