พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
   
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทยและมีจิตสำนึกที่ดี
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใช้ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะการคิด การปฏิบัติบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6. จัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ


เป้าหมาย
 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและตัดสินใจแก้ปัญหาได้
3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับ
6. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
7. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
8. ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
9. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
10. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย
11. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต