พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
   
       1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทยและมีจิตสำนึกที่ดี
       2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างปลากหลาย โดยใช้ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี
       3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะการคิด การปฏิบัติบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากุกภาคส่วน  

เป้าหมาย
 
       1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงประสงค์
       2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและตัดสินใจแก้ปัญหาได้
       3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทงการเรียนตามการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
       5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับ
       6. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
       7. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
       8. ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
       9. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน