ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินหน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 83
งานประกันคุณภาพ
คู่ประเมินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใยสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 46
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 45
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 46
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 46
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 46
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 46
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 48
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 46
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 48
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 74
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.41 KB 63
แบบฟอร์ม SSR โรงเรียนเกาะสิเหร่ Word Document ขนาดไฟล์ 390 KB 109
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2559 107
แนวทางการประเมินการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 68
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 53
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 53
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 55
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 49
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 53
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 51
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 57
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 56
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33 KB 49
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 53
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 58
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 57
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.39 KB 148
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 95
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 84
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 83
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 61
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 73
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 เทอม 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 80
รายชื่อนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษาปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145.51 KB 58
งานทะเบียนนักเรียน
สำรวจนักเรียนนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 53