ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินหน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 33
งานประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้และการประเมิน สมศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.48 KB 37
แนวทางการประเมินการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 16
ตารางตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.05 KB 21
ตารางตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.17 KB 15
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2559 40
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 38
แบบฟอร์ม SSR โรงเรียนเกาะสิเหร่ Word Document ขนาดไฟล์ 390 KB 46
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.41 KB 5
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 21
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษาปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145.51 KB 9
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 10
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 9
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.5 KB 5
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 19
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 26
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 29
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81 KB 23
งานทะเบียนนักเรียน
สำรวจนักเรียนนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 4