วิสัยทัศน์ : โรงเรียนเกาะสิเหร่เป็นต้นแบบธรรมาภิบาลใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตสำนึกที่ดี รักษ์เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี ปรัชญา : สอนเด็กให้คิด เปลี่ยนชีวิตให้ถึงฝัน  
 
แนะนำโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหาร
บุคลากร
นักเรียน
อาคารสถานที่
กระดานสนทนา
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  กลุ่มงานวิชาการ
  กลุ่มงานบริการ
  กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน
  กลุ่มงานประกันคุ
ณภาพการศึกษา
กลุ่มบริหารงบประมาณ
  กลุ่มงานการเงินและบัญชี
  กลุ่มงานพัสดุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
  กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง
กลุ่มบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ
  กลุ่มช่วยเหลือนักเรียน
  กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน
 
 
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาศาสนาและ
    วัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกปฐมวัย
คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกขั้นพิ้นฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกขั้นพิ้นฐาน ฉบับสถานศึกษา
แบบบันทึข้อมูลภาคสนาม
ขั้นพื้นฐาน
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม
ปฐมวัย
 
 
ประวัติโดยย่อ :
 
................โรงเรียนเกาะสิเหร่ เริ่มก่อตั้งและเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลบริเวณแหลมกลาง ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ เป็นที่อยู่ของชาวไทยใหม่หรือชาวเล เป็นชุมชนที่หนาแน่นพอสมควร มีพื้นเพภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี และวํฒนธรรมเป็นของตนเอง เป็นพวกเร่ร่อน ที่ใดมีการบังคับจิตใจหรือมีโรคระบาดเกิดขึ้น ก็จะอพยพไปหาทำเลที่อุดมสมบูรณ์กว่า แต่ชาวไทยใหม่หรือชาวเลที่แหลมกลางนี้ ผิดจากชาวเลอื่น ๆ คือ มีการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีการปรับตัวเข้ากับคนไทยที่อยู่ใกล้เคียง พยายามศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับปรับปรุงตนเอง
พ.ศ. 2504 ได้ย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนจากบริเวณแหลมกลางมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันนี้ เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ ประกอบกับชาวเลได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอีกมุมหนึ่งของเกาะ การเดินทางจึงไม่สะดวก ฤดูแล้งขาดแคลนน้ำ และอยู่ไกลจากสำนักสงค์ จึงยากลำบากในการนำนักเรียนไปประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา
พ.ศ. 2509 โอนจากกรมสามัญไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2515 เริ่มขยายการศึกษาภาคบังคับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
พ.ศ. 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2540 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น
พ.ศ. 2546 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2553 เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน
 
ทำเนียบผู้บริหาร :
 
1 นายชั้น วรวิทู พ.ศ. 2478 - 2504
2 นายเอก ตันหิรัญ พ.ศ. 2504 - 2513
3 นายสุบิน สมวงศา พ.ศ. 2513 - 2522
4 นายไพโรจน์ แก้วประดิษฐ์ พ.ศ. 2522 - 2544
5 นายโกสน พวงปราบ พ.ศ. 2544 - 2528
6 นายสนิท ณ ตะกั่วทุ่ง พ.ศ. 2528 - 2529
7 นายเกษม กูสลามัต พ.ศ. 2529 - 2535
8 นายธงชัย ณ ถลาง พ.ศ. 2535 - 2536
9 นายวรวุฒิ สุทธิกุล พ.ศ. 2536 - 2546
10 นายประมุข ตันจำรูญ พ.ศ. 2546 - 2555
11 นายกิตติภูมิ มังสุรีย์

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน