คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

# ระเบียบการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษา ของกลุ่มบริหารงานบุุคคล

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

# ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเกาะสิเหร่

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานประปาบาดาล การใช้งานและบำรุงรักษา ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล

# ระเบียบว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน

คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

คู่มือปฏิบัติงานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานสารบรรณโรงเรียนเกาะสิเหร่

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

# คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายการเงินเเละงบประมาณ