การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

# การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกลุ่มงานบริหารฝ่ายบุคคล