การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ความมีส่วนร่วมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป