รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานประเมินความพึงพอใจการรับบริการกลุ่มบริหารทั่วไป

รายงานความพึงพอใจการให้บริการงานสหกรณ์ร้านค้า

รายงานสถิติการให้บริการงานประปาบาดาล และการบริการบำรุงรักษาตรวจวัดคุณภาพน้ำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเกาะสิเหร่

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายการเงินเเละงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562