ปฐมวัย

นางสาวสุกัลลยา หลังเกตุ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นาสาวประสิตา ศรีเกตุ
ครู คศ.1

นางอรุณี กาญจนไพหาร
ครู คศ.2

นายสุรพันธ์ ภุมมาบุตร
ครู คศ.2

นางสาวปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรขนิษฐา พร้อมประเสริฐ