คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวประสิตา ศรีเกตุ
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นายสุรพันธ์ ภุมมาบุตร
ครู คศ.2

นางสาวปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนาพร เดชฤกษ์ปาน
ครูผู้ช่วย