กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document 2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
Adobe Acrobat Document 3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
Adobe Acrobat Document 4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
Adobe Acrobat Document 5.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.92 KB
Adobe Acrobat Document 6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.33 KB
Adobe Acrobat Document 7.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.68 KB
Adobe Acrobat Document 8.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
Adobe Acrobat Document 9.กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB
Adobe Acrobat Document 10.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.66 KB
Adobe Acrobat Document 11.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
Adobe Acrobat Document 12.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.11 KB