คณะผู้บริหาร

นางเภาพรรณ วงค์ไทย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอธิพงษ์ ปรีชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภัทรธนน ชัมพูทนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา