คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.4 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 414.51 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535.4 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB