ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนเกาะสิเหรํ ตั้งอยูํที่เกาะสิเหรํ หมูํที่ ๑ ถนนเทพประทาน ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๖–๖๑๔๐๘๗ และ ๐๗๖–๒๑๗๔๒๓ E-mail : info@hotmail.com www.kohsiraeschool.ac.th สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เปิดสอนตั้งแตํชั้นอนุบาล ปีที่ ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเขตบริการ คือ หมูํที่ ๑ และ หมูํที่ ๔ ของตาบลรัษฎา สํวนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีเขตบริการ คือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
ประวัติโรงเรียนโดยยํอ
 
         โรงเรียนเกาะสิเหรํ เริ่มกํอตั้งและเปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์
         - พ.ศ. ๒๔๗๘ มีนักเรียนขณะนั้น ๑๔ คน เป็นชาย ๙ คน เป็นหญิง ๕ คน เดิมโรงเรียนนี้ตั้งอยูํติดชายฝั่งทะเลบริเวณแหลมกลาง ด๎านตะวันออกเฉียงใต๎ของเกาะ เป็นที่อยูํของชาวไทยใหมํหรือชาวเล เป็นชุมชนที่หนาแนํนพอสมควร มีพื้นเพภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีพวกเรํรํอน ที่ใดมีการบังคับจิตใจหรือมีโรคระบาดเกิดขึ้น ก็จะอพยพไปหาทาเลที่อุดมสมบูรณ์กวำ แตํชาวไทยใหมํหรือชาวเล ที่แหลมกลางนี้ ผิดจากพวกอื่น ๆ คือ รู๎จักสร๎างบ๎านที่อยูํอาศัยเป็นหลักแหลํง มีการปรับตัวเข๎ากับคนไทยที่อยูํใกล๎เคียงได๎ พยายามศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อนามาเป็นแบบอยำงสาหรับปรับปรุงตนเองอยูํเสมอ
         - พ.ศ. ๒๕๐๔ ได๎ย๎ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนจากบริเวณแหลมกลาง มาอยูํในสถานที่ปัจจุบันนี้ เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ ประกอบกับชาวเลได๎อพยพไปตั้งถิ่นฐานอีกมุมหนึ่งของเกาะ การเดินทางจึงไมํสะดวก ฤดูแล๎งขาดแคลนน้า และอยูํไกลจากสานักสงฆ์ จึงยากลาบากในการนานักเรียนไปประกอบพิธีในวันสาคัญทางศาสนา ที่ดินที่แหลมกลางที่เป็นที่อยูํของชาวไทยใหมํหรือชาวเล มีผู๎จับจองและอ๎างกรรมสิทธิ์ที่ดิน ชาวไทยใหมํจึงต๎องย๎ายกลับมาอยูํแหลมตุ๊กแกเหมือนเดิม (เดิมชาวไทยใหมํอาศัยอยูํที่แหลมตุ๊กแก แตํเกิดโรคระบาด ได๎แกํ อหิวาห์ตกโรค ฝีดาษ มีอูรักลาโว๎ย ล๎มตายกันมาก จึงย๎ายหมูํบ๎านไปอยูํที่แหลมกลาง) การเดินทางไปโรงเรียนที่แหลมกลาง ไมํสะดวก ฤดูแล๎งขาดแคลนน้า ทาให๎นักเรียนขาดเรียนบํอย อยูํใกล๎สานักสงฆ์ จึงได๎ย๎ายโรงเรียนมาอยูํในสถานที่ปัจจุบันนี้
         - พ.ศ.๒๕๐๙ โอนจากกรมสามัญไปสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดภูเก็ต
         - พ.ศ.๒๕๑๕ เริ่มขยายการศึกษาภาคบังคับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
         - พ.ศ.๒๕๒๓ โอนไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ
         - พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นเพิ่มขึ้น
         - พ.ศ.๒๕๔๖ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         - พ.ศ.๒๕๕๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต