กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพัตรา สามารถ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนินทร์พร จันทร์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวขัตติยา มิคเคลเซ่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรกมล จั่นแก้ว
ครูผู้ช่วย