กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพัตรา สามารถ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนินทร์พร จันทร์แก้ว
ครู คศ.2

นางสาวขัตติยา มิคเคลเซ่น
ครู คศ.1

นางสาวกรกมล จั่นแก้ว
ครู คศ.1