กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกัมพล เจ๊ะแล๊ะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดาริชา กรมเมือง
ครู คศ.1

นางสาวชนินทร์พร จันทร์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา สามารถ
ครูผู้ช่วย