กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุวิทย์ ทองแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัชดาภรณ์ จินาราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวนูฮายาตี สาและ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิเรียม เจะดอเลาะ
ครูผู้ช่วย