กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสิเรียม เจะดอเลาะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุวิทย์ ทองแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวรัชดาภรณ์ จินาราช
ครู คศ.1