กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุวิทย์ ทองแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัชดาภรณ์ จินาราช
ครู คศ.1

นางสาวนูรฮายาตี สาและ
ครู คศ.1

นางสาวสิเรียม เจะดอเลาะ
ครู คศ.1