กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุมณฑา มุกดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนภาพร ใจเพียร
ครู คศ.2

นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ครู คศ.1

นางสาวนุชรี ปูเงิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวชยานันท์ ตาเย๊ะ