กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุมณฑา มุกดา
ครู คศ.2

นางสาวนภาพร ใจเพียร
ครู คศ.2

นางสาวนุชรี ปูเงิน
ครู คศ.1

นางสาวชยานันท์ ตาเย๊ะ
ครูอัตราจ้าง