กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุมณฑา มุกดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนภาพร ใจเพียร
ครู คศ.2

นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ครู คศ.1

นางสาวนุชรี ปูเงิน
ครู คศ.1

นางสาวชยานันท์ ตาเย๊ะ