กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชุติพล ไชยชาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิติพงศ์ ผอมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางจุฑารัตน์ ทองรอด
ครู คศ.2