กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิติพงศ์ ผอมสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจุฑารัตน์ ทองรอด
ครู คศ.3

นางสาวอุมาพร ฤทธิพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี แก้วศรีพุฒ
ครู คศ.1