กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกิตติพงค์ ผอมสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจุฑารัตน์ ทองรอด
ครู คศ.3

นางสาวอุมาพร ฤทธิพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี แก้วศรีพุฒ
ครู คศ.1