ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ตราประจำโรงเรียน
 
 
 
อักษรย่อของโรงเรียน ::  ส.ร.  หมายถึง  เกาะสิเหร่

สีประจำโรงเรียน  ::  สีเขียว และ สีเหลือง

คำขวัญของโรงเรียน  ::  กิจกรรมเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่ศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)  ::  
          ผู้เรียนมึคุณธรรม  รักษ์ความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี
          บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน  ::   ส่งเสริมการคิด พัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity)  ::  มุ่งสู่วิชาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness)  ::  ทักทายด้วยการไหว้

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทยและมีจิตสำนึกที่ดี
  3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใช้ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี
  4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะการคิด การปฏิบัติตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  6. จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ


เป้าประสงค์ (Purpose)

  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา         
  2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับ
  3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัย
  4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะในการดำเนินชีวิต  
  5. ประชากรวัยเรียนและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
  6. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  8. ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  9. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน


กลยุทธ์ (Strategy)

    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ
    กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา