ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ตราประจำโรงเรียน
 
 
 
อักษรย่อของโรงเรียน ::  ส.ร.  หมายถึง  เกาะสิเหร่

สีประจำโรงเรียน  ::  สีเขียว และ สีเหลือง

คำขวัญของโรงเรียน  
::  กิจกรรมเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่ศึกษา
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  ::  
          ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดี รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี
          บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน  
::   สอนเด็กให้คิด พัฒนาชีวิตสู่งานอาชีพ
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity)  ::  มุ่งสู่วิชาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness)  ::  ทักทายด้วยการไหว้
 
พันธกิจ (Mission)
  1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทยและมีจิตสำนึกที่ดี
  3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใช้ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี
  4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะการคิด การปฏิบัติบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  6. จัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

เป้าประสงค์ (Purpose)
  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและตัดสินใจแก้ปัญหาได้
  3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
  5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับ
  6. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  7. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  8. ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  9. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  10. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย
  11. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต

กลยุทธ์ (Strategy)
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ
    กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา