กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิจิตร์ เวชสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัมรินทร์ ฉิมแก้ว
ครูผู้ช่วย