กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจรินธร จัตุทะศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเสาวภา พรหมแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวธัญวรรณ มณีพงค์
ครูอัตราจ้าง