กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเสาวภา พรหมแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจรินธร จัตุทะศรี
ครู คศ.1

นางสาวไรหนับ ศรีอาหมัด
ครู คศ.1

นางสาวขวัญทิพย์ ทองพูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญวรรณ มณีพงค์