กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมลลดา ชลสินธุ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาลัย เตบจิตร
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ทิพย์เนตรสกุล
ครู คศ.1

นางสาวอรวรรณ ละไม
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ คงมาก
ครูผู้ช่วย