กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ทิพย์เนตรสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาลัย เตบจิตร
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ ละไม
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ คงมาก
ครู คศ.1

นางสาวสาลี เพชรทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวลออรัตน์ คลายคลี่
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ ไมรตรี
ครูผู้ช่วย