หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนเกาะสิเหรํ จัดโครงสร๎างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู๎ หลักสูตรโรงเรียนเกาะสิเหร่พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕7) ดังแสดงในตาราง