กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวไลลา นุ้ยโส๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวปิยะนันท์ จิตบำรุง
ครู คศ.2