กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศุภลักษณ์ คงชู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปิยะนันท์ จิตบำรุง
ครู คศ.1

นางสาวดารณี กูจิ
ครู คศ.1

นางสาวไลลา นุ้ยโส๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น
ครู คศ.1