ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชั้น วรวิทู
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2478 - 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายเอก ตันหิรัญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504 - 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน สมวงศา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 - 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522 - 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายโกสน พวงปราบ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2524 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท ณ ตะกั่วทุ่ง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม กูสลามัต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ณ ถลาง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ สุทธิกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประมุข ตันจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภูมิ มังสุรีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559-2564
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรธนน ชัมพูทนะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563-ปีปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายอธิพงษ์ ปรีชา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563-2565
ชื่อ-นามสกุล : นางเภาพรรณ วงค์ไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564-ปีปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางวิชชุตา ประกอบแสง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ตุลาคม 2565-ปีปัจจุบัน