ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-education )
>ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Q-info) 4
>ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 3
>ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ภูเก็ต 40
>ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2
MOE Safety Center
คู่มือการใช้งาน MOE Safety Center ฉบับ ผู้แจ้งเหตุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 55089
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
>องค์ประกอบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 146492
>การนำ PLC สู่การปฏิบัติในโรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 146370
>กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 146555
งานทะเบียนนักเรียน
>รายชื่อนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2565 23718
>รายชื่อนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564 146535
สำรวจนักเรียนนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 146427
งานประกันคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2566-2568 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 1
>ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในขอ 1
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 560.8 KB 11
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.57 KB 4
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.63 KB 4
>แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 23169
>รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 23169
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 146597
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 146749
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 146613
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 146748
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 146707
คู่มือประเมินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใยสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 146738
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 146540
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 146542
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 146623
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 146631
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 146426
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 146358
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 146447
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 146779
แนวทางการประเมินการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 146550
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.18 KB 64251
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.83 KB 64248
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.69 KB 123726
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใสภายในโรงเรียนเกาะสิเหร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 123727
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.05 KB 123728
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.54 KB 123725
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.46 KB 123726
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.53 KB 123728
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.07 KB 123726
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของโรงเรียนเกาะสิเหร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.92 KB 123730
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.22 KB 123729
คู่มือและแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.95 KB 123726
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 123724
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงเรียนเกาะสิเหร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.38 KB 123725
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 146527
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.06 KB 146570
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.96 KB 146448
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.26 KB 146653
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1017.86 KB 146350
>การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 146516
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.23 KB 146773
งานฝ่ายบุคคล
>คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 59303
>แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10) 61450
>แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ. ตำแหน่งครู (ว9) 61457
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.12 KB 123736
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกลุ่มงานบริหารฝ่ายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.55 KB 146707
ระเบียบการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.88 KB 150653
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.9 KB 146603
หลักเกณฑ์และวิธีโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.72 KB 146593
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 146704
หลักเกณฑ์และวิธีการสอนแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 146609
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.65 KB 146680
>หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 146596
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.22 KB 146363
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.75 KB 146694
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 146415
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.2 KB 146552
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.79 KB 146577
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 146357
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 146666
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.19 KB 146402
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.66 KB 146512
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 146347
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146381
ช่องทางการติดต่อและประสานงานกับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.13 KB 146592
อีเมล์ครูของโรงเรียนเกาะสิเหร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.89 KB 146396
งานฝ่ายวิชาการ
>แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ม.3 24427
>แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ม.2 24427
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 24427
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 24426
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 24426
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 24426
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 24426
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 24426
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 24426
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 146763
คู่มืองานทะเบียนและวัดผลและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.38 KB 146859
คู่มือการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนเกาะสิเหร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.76 KB 146471
สถิติการให้บริการห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.27 KB 146745
คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน COVID-19 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 148741
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 146355
แบบประเมินหน้าที่พลเมือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 146746
งานฝ่ายการเงินและพัสดุ
รายงานวิเคราะห์การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 และ รายงานการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.59 KB 123723
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.11 KB 123724
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.21 KB 123724
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.84 KB 123724
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.29 KB 123725
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารห้องสำนักงานการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.18 KB 123725
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.75 KB 123723
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 617.52 KB 123728
แนวทางการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.63 KB 123725
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.97 KB 123722
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.8 KB 123724
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินอุดหนุนโครงการสนามพลังงาน ประจำปีงบปะมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.82 KB 123724
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.77 KB 123724
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.52 KB 123726
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายการเงินเเละงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.78 KB 123725
สถิติการให้บริการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.96 KB 123726
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนห้องเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง JPEG Image ขนาดไฟล์ 145.72 KB 146582
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 149.47 KB 146508
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 167.12 KB 146604
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.59 KB 146605
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.23 KB 146429
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.28 KB 146684
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินสนับสนุนการศึกษาโยไม่เสียค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 146714
ทะเบียนแยกประเภทเงินสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.69 KB 146469
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.95 KB 146704
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.81 KB 146627
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบริจาคทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.99 KB 146670
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 146732
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.47 KB 146701
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.72 KB 146629
รายงานวิเคราะห์การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 และรายงานการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงบประมารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.6 KB 146502
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 146480
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายการเงินเเละงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 146608
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายการเงินเเละงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.38 KB 146766
สถิติการให้บริการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.08 KB 146760
งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทั่วไป (General Management) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.94 KB 64254
บันทึกข้อความ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.69 KB 64256
แบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอให้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 64259
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนเกาะสิเหร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.76 KB 64257
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.19 KB 123731
งานสารบรรณโรงเรียนเกาะสิเหร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 146742
คู่มือปฏิบัติงานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.74 KB 146534
คู่มือการให้บริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.23 KB 146512
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเกาะสิเหร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.49 KB 149876
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.2 MB 146518
ความมีส่วนร่วมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.04 KB 146526
รายงานสถิติการให้บริการงานประปาบาดาล และการบริการบำรุงรักษาตรวจวัดคุณภาพน้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.2 KB 146583
รายงานความพึงพอใจการให้บริการงานสหกรณ์ร้านค้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.46 KB 146796
รายงานประเมินความพึงพอใจการรับบริการกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.66 KB 146816
คู่มือการให้บริการงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเกาะสิเหร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.91 KB 146873
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.75 KB 146602
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.02 KB 146387
คู่มือการให้บริการงานประปาบาดาล การใช้งานและบำรุงรักษา ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.92 KB 146674
ขั้นตอนการเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 146660
ระเบียบว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 146777
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานประปาบาดาล การใช้งานและบำรุงรักษา ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.92 KB 146410
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเกาะสิเหร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.62 KB 147300
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการโรงเรียนเกาะสิเหร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 146512
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manaual) เรื่อง หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.85 KB 146823
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินของทางราชการตามคำสั่งโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.2 KB 146663
ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.92 KB 149679