กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนภาพร ใจเพียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2558
2 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เครื่องมือเกษตรน่าใช้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
3 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเกาะสิเหร่
4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ส่วนประกอบหลัก ของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2