ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : sumontamookda@gmail.com
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,15:27  อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1
รายละเอียดผลงาน

งานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง

การใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19)

รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1

ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา  2563

  

ผู้วิจัย

นางสาวสุมณฑา มุกดา

ครู คศ.2

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

โรงเรียนเกาะสิเหร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตชื่องานวิจัย                การใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงสถานการ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid19) รายวิชาวิทยาการคำนวณ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1

ชื่อผู้วิจัย                    นางสาวสุมณฑา  มุกดา

กลุ่มสาระการเรียนรู้      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา      -

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัย  มีวัตถุประสงค1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid19) รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1     2) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน สามารถทบทวนบทเรียน จากการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดการสารสนเทศมากขึ้น 3) เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจึงนำมาจัดทำรูปเล่ม เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการวิจัยต่อไป


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 725.72 KB

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,15:27   อ่าน 32 ครั้ง