ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,15:27  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการเรียนรู้ เรื่องระบบสุริยะโดยใช้สื่อแบบจำลองระบบสุริยในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเกาะสิเหร่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารณี กูจิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,14:35  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัย-การพัฒนาแบบฝึกเรียนรู้คำสั่งโปรแกรม Micosoft Word ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,21:56  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อบทเรียนโปรแกรม PowerPoint เรื่อง งานประดิษฐ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,21:38  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อบทเรียนโปรแกรม PowerPoint เรื่อง งานช่าง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,21:22  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกเรียนรู้คำศัพท์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 @2-2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,17:44  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัย เรื่องการยกระดับผลสัมฤธื์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อสอบ-O-Net ผ่านสื่อเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลัย เตบจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,14:14  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยเรื่องการใช้แบบฝึกในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลัย เตบจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,14:11  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2563,00:12  อ่าน 324 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ E-learning เรื่องซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,13:44  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..