ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกเรียนรู้คำศัพท์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 @2-2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,17:44  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัย เรื่องการยกระดับผลสัมฤธื์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อสอบ-O-Net ผ่านสื่อเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลัย เตบจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,14:14  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยเรื่องการใช้แบบฝึกในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลัย เตบจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,14:11  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2563,00:12  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ E-learning เรื่องซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,13:44  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2562,14:00  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอน เรื่อง โปรแกรม Paint
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,18:06  อ่าน 332 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาซ่อมเสริม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 @2-2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,17:53  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเก่ง @1-2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,23:53  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีโปรแกรม Plickers ในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี @1-2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,23:51  อ่าน 1449 ครั้ง
รายละเอียด..