ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ E-learning เรื่องซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,13:44  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2562,14:00  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอน เรื่อง โปรแกรม Paint
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,18:06  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาซ่อมเสริม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 @2-2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,17:53  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเก่ง @1-2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,23:53  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีโปรแกรม Plickers ในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี @1-2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,23:51  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 @1-2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,23:39  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง32202 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,20:06  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไรหนับ ศรีอาหมัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2559,18:08  อ่าน 1072 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสถานการณ์ต่างๆ @2-2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2559,22:17  อ่าน 664 ครั้ง
รายละเอียด..