ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง22202 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,20:06  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ใจเพียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2560,14:46  อ่าน 982 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เครื่องมือเกษตรน่าใช้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ใจเพียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2560,14:44  อ่าน 585 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเกาะสิเหร่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ใจเพียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2560,14:43  อ่าน 425 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ส่วนประกอบหลัก ของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ใจเพียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2560,14:38  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไรหนับ ศรีอาหมัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2559,18:08  อ่าน 775 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสถานการณ์ต่างๆ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2559,22:17  อ่าน 530 ครั้ง
รายละเอียด..