ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยประกอบจังหวะ เพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑารัตน์ ทองรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,20:47  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าใจคณิตพิชิตการคูณของนักเรียน ชั้นป.2/2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ ละไม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2565,18:41  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (การบวก) ของนักเรียนชั้น ป.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ ละไม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2565,18:39  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการจัดการเรียนการสอน แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต
ชื่ออาจารย์ : นายสุวิทย์ ทองแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,22:02  อ่าน 476 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยให้ทฤษฎีการพูด 3 สบาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลัย เตบจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,22:00  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้คลิปการสอนออนไลน์ เรื่อง วิธีป้องกันอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ใจเพียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,21:53  อ่าน 288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้ โดยใช้เทคนิคการใช้ผังกราฟิก ของนักเรียนชั้น ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,21:40  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,15:27  อ่าน 825 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกเรียนรู้คำสั่งโปรแกรม Micosoft Word ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,21:56  อ่าน 492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อบทเรียนโปรแกรม PowerPoint เรื่อง งานประดิษฐ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,21:38  อ่าน 1407 ครั้ง
รายละเอียด..